Perinnönjaot, perunkirjoitukset ja testamentit

Perinnönjaot, perunkirjoitukset ja testamentit

Testamentilla on mahdollista määrätä, miten omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Yksinkertaisimmillaan testamentti sisältää määräyksen siitä, kenelle perinnönjättäjän koko omaisuus siirtyy. Mitä yksityiskohtaisempia määräyksiä testamenttiin halutaan, sitä tärkeämpää on panostaa testamentin sanamuodon selkeyteen ja määräysten keskinäiseen loogisuuteen, jotta vältytään tulkintariidoilta samoin kuin yllättäviltä veroseuraamuksilta. Toimistomme avustaa kaikentyyppisten testamenttien laatimisessa.

Perittävän kuoleman jälkeen on laadittava perukirja, johon kirjataan mm. perittävän varat ja velat ja kuolinpesän osakkaat. Perukirjan laatimisesta huolehtii perillisen läheinen, mutta tehtävä voidaan antaa asianajajalle. Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukaudessa kuolemasta, ja perukirja toimitetaan verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Verohallinto voi hakemuksesta myöntää lisäaikaa perukirjan toimittamiselle. Hoidamme kokemuksella perunkirjoitukseen liittyvät velvoitteet puolestasi.

Perintö jaetaan tyypillisesti osakkaiden välisellä sopimuksella. Jos osakkaat eivät pääse jaosta sopimukseen, sovintoa voidaan yrittää asianajajan avustuksella, tai osakas voi hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän- ja jakajan määräämistä. Toimistoltamme saat apua niin vapaamuotoiseen sopimusjakoon kuin pesänselvittäjän ja -jakajan toimittamaan jakoon. Lisäksi voit pyytää toimistomme asianajajalta suostumuksen ryhtyä kuolinpesän pesänselvittäjäksi tai -jakajaksi.

Perintöasioihin soveltuva laki on perintökaari. Perintöasioissa joudutaan pohtimaan myös verotuksellisia kysymyksiä, joihin sovelletaan perintö- ja lahjaverolakia.

Scroll to Top