Perintöasiat

Perintöasiat

Testamentti

Testamentilla voidaan poiketa siitä, millä tavalla perittävän omaisuus siirtyisi perillisille pelkästään lain säännöksiä noudattaen. Tyypillisiä testamenttimääräyksiä ovat mm. määräykset omaisuuden perimisestä kaikkine oikeuksineen, tietyn omaisuuden käyttö- ja omistusoikeuksien jakamisesta eri henkilöiden kesken, omaisuuden siirtymisestä toiselle henkilölle sen jälkeen, kun omaisuuden ensin saanut on kuollut, omaisuuden kuulumisesta avio-oikeuden piiriin, lahjan huomioimisesta ennakkoperintönä ja omaisuuden käyttämisestä tiettyyn tarkoitukseen. Testamentin laatijan on oltava selvillä siitä, millaiset määräykset ovat ylipäätään mahdollisia ja millainen oikeusvaikutus niillä on. Panostamalla testamentin sanamuodon selkeyteen vältytään tulkintariidoilta samoin kuin yllättäviltä veroseuraamuksilta.

Perunkirjoitus

Perittävän kuoleman jälkeen on laadittava perukirja, johon kirjataan mm. perittävän varat ja velat sekä kuolinpesän osakkaat. Perukirja palvelee omaisuusluettelona myöhempää pesänselvitystä ja perinnönjakoa varten, osakasluettelona tiettyjä kuolinpesää koskevia määräystoimia varten sekä veroilmoituksena perintöverotusta varten. Perukirjan laatimisesta vastaa perillisen läheinen, mutta tehtävä on suositeltavaa antaa asianajajan hoidettavaksi. Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukaudessa kuolemasta, ja perukirja toimitetaan verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Verohallinto voi hakemuksesta myöntää lisäaikaa perukirjan toimittamiselle.

Perinnönjako

Perintö voidaan jakaa osakkaiden välisellä sopimuksella. Parhaassa tapauksessa perinnönjakosopimus voidaan laatia ja allekirjoittaa jo perunkirjoitustilaisuudessa. Jos osakkaat eivät pääse jaosta sopimukseen, jakoa voidaan yrittää asianajajan avustuksella, tai osakas voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Toimistoltani saat apua niin vapaamuotoiseen sopimusjakoon kuin pesänjakajan toimittamaan jakoon.

Perintöasioihin soveltuva laki on perintökaari. Aviopuolisoiden jäämistön jaossa tulevat sovellettaviksi myös avioliittolain ositussäännökset. Verotuksellisissa kysymyksissä sovelletaan perintö- ja lahjaverolakia.

Scroll to Top