Perintöasiat

Perintöasiat

Yksinkertaisimmillaan testamentti sisältää määräyksen siitä, kenelle tai keille perinnönjättäjän koko omaisuus kaikkine oikeuksineen siirtyy. Testamentilla voidaan kuitenkin määrätä myös esimerkiksi tietyn omaisuuden käyttö- ja omistusoikeuden jakamisesta eri henkilöiden kesken, omaisuuden toissijaisesta saajasta, omaisuuden kuulumisesta avio-oikeuden piiriin, lahjan huomioimisesta ennakkoperintönä taikka siitä, että omaisuus on käytettävä tiettyyn tarkoitukseen. Testamenttin laatijan on luonnollisesti otava selvillä siitä, millaiset määräykset ovat ylipäätään mahdollisia ja millainen oikeusvaikutus niillä on. Panostamalla testamentin sanamuodon selkeyteen vältytään tulkintariidoilta samoin kuin yllättäviltä veroseuraamuksilta. Toimistomme avustaa kaikentyyppisten testamenttien laatimisessa.

Perittävän kuoleman jälkeen on laadittava perukirja, johon kirjataan mm. perittävän varat ja velat ja kuolinpesän osakkaat. Perukirjan laatimisesta huolehtii perillisen läheinen, mutta tehtävä voidaan antaa esimerkiksi asianajajalle. Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukaudessa kuolemasta, ja perukirja toimitetaan verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Verohallinto voi hakemuksesta myöntää lisäaikaa perukirjan toimittamiselle.

Perintö jaetaan tyypillisesti osakkaiden välisellä sopimuksella. Jos osakkaat eivät pääse jaosta sopimukseen, sovintoa voidaan yrittää asianajajan avustuksella, tai osakas voi hakea käräjäoikeudelta pesänselvittäjän- ja jakajan määräämistä. Toimistoltamme saat apua niin vapaamuotoiseen sopimusjakoon kuin pesänselvittäjän ja -jakajan toimittamaan jakoon. Lisäksi voit pyytää toimistomme asianajajalta suostumuksen ryhtyä kuolinpesän pesänselvittäjäksi tai -jakajaksi.

Perintöasioihin soveltuva laki on perintökaari. Aviopuolisoiden jäämistön jaossa tulee sovellettavaksi myös avioliittolain ositussäännökset. Verotuksellisissa kysymyksissä sovelletaan perintö- ja lahjaverolakia.

Vieritä ylös